ผู้ว่าปัตตานี ออกมาตรการ ควบคุมการเข้า-ออกเข้มงวด เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ 23 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ

( 10 เม.ย.2563) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 ที่ได้แพร่ระบาดของโรคในหลายอำเภอ และพบว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2563 ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดปัตตานี เนื่องจากมีพื้นที่ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้ คือ กำหนดให้พื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาประดู่ และหมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางเขา หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากำชำ หมู่ที่ 1 ตำบลคอลอตันหยง และหมู่ที่ 4 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก พื้นที่หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลเขาตูม หมู่ที่ 3,4 ตำบลปิตูมุดี หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง หมู่ที่ 4 ตำบลสะดาวา และหมู่ที่ 5 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง และหมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลมะนังดาลำ หมู่ที่ 8 ตำบลกะดุนง และหมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี /พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ และพื้นที่หมู่ที่ 6 (คุ้มบ้านกำปงบารู บ้านโต๊ะชูด) ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง เป็นรวม 23 หมู้บ้าน ใน 9 อำเภอ เป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด – 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยอีกว่า เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้น แพร่ระบาดทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังผู้อื่น จึงห้ามประชาขนเข้าไป หรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่งยาเวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภค การไปรษณียภัณฑ์ หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ ได้กำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทุกหมู่บ้านและชุมชน ทั้งพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจฯ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563.

http://spmcnews.com/?p=28005