นราธิวาสสั่งงดขายเหล้า สุรา 11ถึง 20 เมษายนนี้ เเต่สามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้


โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

วันนี้ 10 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ส.ต.ต.นัธทวัฒน์ ดีดาษ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง อำเภอเมืองนราธิวาส ออกประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้ทราบและปฏิบัติตาม หลังมีคำสั่งจังหวัดนราธิวาสเลขที่ 1579 / 2563 เรื่องปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุราหรือแอลกอฮอล์ ให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่งปิดเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ห้ามมิให้มีการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆเกินกว่า 5 คนในลักษณะที่มีการรวมตัวเพื่อสังสรรค์โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย ได้มีคำสั่งให้นายนัธทวัฒน์ ดีดาษ ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563