มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน หนุนแปรรูปน้ำพริกเห็ดแครงเมืองคร

นางสุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เปิดเผยว่ากลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชเป็นการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่มีการจดทะเบียนผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบกลุ่ม เป็นสินค้าOTOP ปัจจุบันมีการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และเห็ดสดได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดแครง และเห็ดหูหนู มีผลผลิตจำนวนมาก จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูปอย่างต่อเนื่อง

“ชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องอายุการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์ ทำให้การกระจายสินค้าไม่ทั่วถึง ทางมหาวิทยาลัยจึงนำนักวิจัยลงพื้นที่ช่วงระยะเวลา เมษายน พ.ศ. 2559 –กุมภาพันธ์พ.ศ. 2560 โดยสัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่ เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงาน และการผลิตเห็ดแครงแปรรูป”

นักวิจัยประเมินศักยภาพของกลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่ คือ สามารถดำเนินการผลิตได้ และเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูปการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิต และโอกาสทางการตลาด คือผลิตภัณฑ์น้ำพริก โดยพิจารณาจากชนิดของน้ำพริก คือ 1.น้ำพริกเผาเห็ดแครง 2. น้ำพริกนรกเห็ดแครง และ 3.น้ำพริกกะปิเห็ดแครง

“มทร.ศรีวิชัย.เล็งเห็นว่าการนำ ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการมาใช้ในชุมชน สามารถยืดอายุการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับผู้ผลิต และชุมชนเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ผลิตโดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ยังคงเอกลักษณ์ของ
ชุมชน”