สุดปลื้ม! กลุ่มเกษตรกร ภาคใต้คว้า​ 3​ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ. 2563 นะพลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภาคใต้ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัลได้แก่

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

2. กลุ่มยุวเกษตรกรได้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต

3.ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง ได้แก่ นายจิตตรง ธนันชัย บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 6 ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญกับการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจำทุกปี ซึ่งจะมีการให้คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 7 ประเภทได้แก่ สาขาอาชีพทำสวน สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม สาขาอาชีพทำไร่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวระดับจังหวัด ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดำเนินการคัดเลือกระดับเขต เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศต่อไป ซึ่งในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 ประเภท