สงขลาทูเดย์ เปิดแนวคิดคนรุ่นใหม่ “กุล” หรือ นางสาวนิภาพร สุวรรณสถิตย์ เจ้าของฟาร์มเห็ดแครงอินทรีย์ จ.สตูล เผยภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกเห็ดอินทรีย์

“กุล” หรือ นางสาวนิภาพร สุวรรณสถิตย์ เจ้าของฟาร์มเห็ดแครงอินทรีย์ เล่าให้ฟังว่า จ.สตูล เปิดเผยถึงหลักคิดการทำเกษตร และ ว่า ตนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เมื่อพ.ศ.2561 ก่อนจะมาเข้าร่วมโครงการได้ทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองมาก่อน แรก ๆ ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลยเพราะไม่เคยลงมือทำอย่างจริงจัหลังจากใช้เวลาศึกษาลองผิดลองถูกกับการทำเกษตรมานาน ได้เห็นตัวอย่างของเกษตรกรหลายคนที่ได้นำคำสอนของพ่อหลวง ร.9 มาใช้ แก้ปัญหาด้วยปัญญา รวมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนก้าวผ่านปัญหาทุกอย่างได้


“อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่พี่รัก สร้างรายได้หลักให้ครอบครัว เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มอบประสบการณ์ดี ๆ ในการทำงานเพื่อสังคมด้วยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ พี่ภูมิใจที่ได้สร้างแหล่งผลิตผลการเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปลอดสารเคมี”

ปัจจุบันตนก่อตั้งฟาร์มเห็ดแครงอินทรีย์ ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพาะเห็ดแครงในรูปแบบโรงเรือน โดยชักชวนชาวบ้านในชุมชนที่ว่างงาน หลังจากกรีดยางในตอนเช้าแล้วมาช่วยงานตรงนี้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน

นอกจากนี้ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเห็ดแครงอินทรีย์ และเป็นวิทยากรสอนการทำเห็ดแครงอินทรีย์ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย