คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ ๒ / ๒๕๖๓ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ยุติลงโดยเร็ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. ๒๕๕๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาในคราวประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาจึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ห้ามบุคคลใดเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาทางบกและทางน้ำเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลการทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคการควบคุมป้องกันโรคการขนส่งสินค้าที่จําเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าทางการเกษตรปศุสัตว์อาหารสัตว์แก๊สหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิงการไปรษณีย์อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เช่นยานพาหนะเพื่อการขนส่งยาอุปกรณ์วัสดุเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ยานพาหนะเพื่อการฉุกเฉินทางการแพทย์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินรถพยาบาลยานพาหนะเพื่อการขนส่งเงินของธนาคารสถาบันการเงินยานพาหนะเพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้างเครื่องจักรก่อสร้างชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรุงยานพาหนะเพื่อขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์เป็นต้น

ข้อ ๒ หากบุคคลใดตามข้อมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสงขลากรณีเป็นข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานบริษัทหรือลูกจ้างของบริษัทให้หัวหน้าของหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นเดินทางเข้า-ออกพร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจใช้ในการพิจารณาให้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสงขลาได้

ข้อ ๓ หากบุคคลใดตามข้อ ๑ มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสงขลากรณีเป็นบุคคลทั่วไปให้ขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตั้งของจุดตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตามแบบฟอร์ม 6 ท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ให้บุคคลตามข้อยกเว้นในข้อ ๒ ข้อ ๒ และข้อ ๓ อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๒) และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก้าวหนตโดยเคร่งครัดโดยการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจัดทำบัญชีควบคุมการเดินทางเป็นประจำทุกวันตามแบบฟอร์ม ๑ ท้ายประกาศนี้และให้นำส่งให้นายอำเภอประจำท้องที่ที่จุดตรวจนั้นตั้งอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐาน

อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (ค) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ. ศ. ๒๕๓๔๔ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้จะมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. ๒๕๕๔ มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหรือเป็นความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๓ สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายนพ. ศ. ๒๕๒๓ (นายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลา) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน