คณะผู้บริหารโรงแรมหาดใหญ่ซิกเนเจอร์ มอบน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 ‘SONGKHLA COVID -19 Recovery Camp

          คณะผู้บริหารโรงแรมหาดใหญ่ซิกเนเจอร์ นำโดย คุณสายทิพย์ หิรัญสาลี ผู้จัดการทั่วไป มอบน้ำดื่มซิกเนเจอร์ แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 ‘SONGKHLA COVID -19 Recovery Camp (ณ ศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) ด้วยความร่วมมือของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา โดย รศ.นพ. พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรศ.พญ. มณฑิรา ตัณฑนุช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ ( 3 เมษายน 2563)