ศอ.บต.เร่งหารือขับเคลื่อนศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา COVID-19 ด้านเลขาธิการ ศอ.บต.ย้ำทุกส่วนต้องร่วมมือกัน

          วันที่ (2 เม.ย.63) ที่ศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID – 19 หาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.จะดำเนินการให้ดีที่สุดในกรอบบทบาทและหน้าที่ของ ศอ.บต. โดยได้ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูและเมืองปีนัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ของประเทศมาเลเซีย เพื่อรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเกี่ยวกับแรงงานไทยในมาเลเซีย และเร่งประสานช่วยเหลือด้านอาหาร ถุงยังชีพ และขอความร่วมมือทุกส่วนที่ทราบข้อมูล ในด้านต่างๆ สามารถประสานมายังศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เร็วที่สุด

 

 

          ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการหารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งได้เร่งหารือด้านการช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย แนวทางเกี่ยวกับการใช้กลไกช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประสานช่วยเหลือเยียวยา ด้านอาหาร รวมถึงการสร้างชุมชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้สภาสันติสุขตำบลร่วมกันหาแนวทางวางมาตรการการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันดูแลชุมชนโดยผ่านกลไกการทำงานของสภาสันติสุขตำบล ตลอดจนแนวทางการมอนิเตอร์ 169 แห่ง และส่วนงานประชาสัมพันธ์จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ทั้งภาคภาษาไทย และภาษามลายู เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงบัณฑิตอาสาฯ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะต้องเฝ้าระวัง ป้องกันและดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง