53 ปีฐานทัพเรือสงขลา


1 เม.ย.63 วันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่2 ครบรอบปี่ที่ 53


พลเรือตรี กฤษฎา รัตน์สุภาผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เผยว่า ตลอดห้วงเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่2 มีส่วนร่วมในความสำเร็จของภารกิจที่สำคัญยิ่งหลายประการของทัพเรือภาคที่ 2 และตามนโนบายของกองทัพเรือ.เช่น การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยใน จังหวัดชายแดนใต้ การสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พี่น้องชาวใต้ การแก้ปัญหายาเสพติดในโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดของเยาวชน..เช่น ฟุตบอลอคาดีมี มวยไทยอคาดีมี. การแล่นเรือใบตามรอยพ่อ ร.9..การรู้ รักทะเล ของลูกเสือสมุทร


เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ภารกิจต่างๆ ของฐานทัพเรือสงขลาสำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายก็ด้วยความตั้งใจในการปฎิบัติงานอย่างเข็มแข็งของกำลังพลทุกนาย ภายใต้แนวคิด “Sharing And Caring” อันหมายถึง.”การแบ่งปันและการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน “ทั้งเพื่อนร่วมงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจความรักความสามัคคี และเกิดความมั่นคงของบ้านเมืองและประเทศชาติ ความผาสุขของประชาชนในพื้นที่ ตามเพลงมารช์ฐานทัพเรือสงขลาที่เรือโท สามิต สนธิสวนอดีต ผบ.ดุริยางค์ ฐท.พง.และกำลังพลเราร่วมกันแต่งขึ้นใหม่และดุริยางค์ฐานทัพเรือสงขลาบรรเลง

“ขอบคุณกองดุริยางค์ทหารเรือที่เรียบเรียงขับร้องให้มีความไพเราะยิ่งขึ้น”