นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอขยายเวลาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ให้เป็นปัจจุบันได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดที่ 6 – 8 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 งวดที่ 6 – 8 อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อลดจำนวนเกษตรกรที่จะมาปรับปรุงข้อมูล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจำเป็นต้องชะลอกิจกรรมที่ประชาชนจะมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคออกไป ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดจะขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละจังหวัด

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี2562-2563 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 5 จะจ่ายในวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น ไม่มีการชดเชยส่วนต่าง เพราะสูงกว่าราคาประกันรายได้เกษตรกรที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม