ประกาศจังหวัดสตูลเรื่องเลื่อนผ่อนผันการเดินทางของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยยานพาหนะและสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดสตูล

ตามที่จังหวัดสตูลได้มีคำสั่งที่ ๒๔๒ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องผ่อนผันการระงับการเดินทางของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยยานพาหนะและสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดสตูลโดยกำหนดให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจะต้องปฏิบัติดังนี้

๑. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศมาเลเซียเพื่อออกหนังสือรับรอง

๒. มีใบรับรองแพทย์ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทางแต่ปรากฏว่ามีคนไทยในประเทศมาเลเซียกลุ่มหนึ่งไม่ได้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นอันอาจจะมีผลทำให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสตูลจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้เลื่อนผ่อนผันการเดินทางของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยยานพาหนะและสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดสตูลออกไปก่อนในระหว่างนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยไปดำเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ ดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือใบผ่านแดนจะกระทำก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศมาเลเซียก่อนเท่านั้นโดยขอให้ติดตามประกาศของจังหวัดสตูลและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๒๓