นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดทั่วโลก และในประเทศไทยก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งด้านการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้มีการควบคุมการเข้าออกอาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ โดยเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรคล้องคอหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ มีการให้บริการเจลล้างมือ และมีการวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุญาตให้เข้าอาคาร รณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า พร้อมกำชับให้พนักงานทำความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดให้มากขึ้น และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน ทั้งในห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ลิฟต์โดยสาร และทางเดิน นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการให้ข้าราชการสลับกันทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงาน รวมทั้งเว้นระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ในส่วนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเกษตรจังหวัดติดตามสถานการณ์ปัจจุบันในแต่ละพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตสินค้าที่จำเป็นต้องใช้งานในขณะนี้ เช่น หน้ากากผ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดทำข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปขององค์กรเกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับพี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อได้อย่างสะดวก
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต และความรู้ในการด้านการทำการตลาด online ให้กับเกษตรกร ในส่วนของการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังเตรียมบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรปลูกผักสำหรับคนเมือง และการปลูกพืชผักสวนครัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เรียนจะสามารถปลูกผักไว้รับประทานเองแบบง่ายๆ ใช้พื้นที่น้อย และลงทุนต่ำ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้

สำหรับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลว่า มีการควบคุมการเข้าออกอาคารสำนักงาน ของผู้มาติดต่อราชการ มีการให้บริการ
เจลล้างมือ กำชับให้พนักงานทำความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดให้มากขึ้น และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน ทั้งในห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม รณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และได้มีการอบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถทำหน้ากากผ้าสำหรับตนเอง บุคคลในครอบครัว และนำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลที่สนใจต่อไปได้