โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมหารือกับสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่รักษาผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  COVID – 19

วันที่ (26 มีนาคม 2563) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความยินดีที่จะรับช่วยเหลือประชาชน ในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปทั่วโรค และในการช่วยเหลือนั้น ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ให้โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว ในการรักษาผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยได้ประชุมหารือในการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมร่วมกับ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะทีมงานจากสำนักงานสาธารสุขจังหวัดนราธิวาส  ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส