ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจาก ภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ให้งดจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และให้เริ่มต้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านนั้น

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ด้วยระบบ LMS iLearning หรือ Google Classroom ร่วมกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาทิ Google Hangouts Meet by Google, Zoom, Cisco Webex, Facebook Live, Microsoft Team, Youtube Live, Line Call เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีการเตรียมเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์มาเป็นระยะเวลานึงแล้ว แต่ยังมีความกังวลเรื่องความพร้อมทั้งอาจารย์ และนักศึกษา แต่เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เตรียมความพร้อมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันเรามีแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยในการจัดการเรียนการสอน

โดยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ใช้ 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือ ระบบ iLearning ซึ่งเป็นระบบ LMS ที่ใช้มาประมาณ มากกว่า 5 ปี แล้ว โดยมีการพัฒนาเวอร์ชันมาเรื่อยๆ เป็นระบบสารสนเทศหลักด้านการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นมาเอง ส่วนอีก 1 ช่องทางคือ Google Classroom และแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Hangouts Meet by Google, Zoom, Cisco Webex, Facebook Live, Microsoft Team, Youtube Live, Line Call เป็นต้น ซึ่งอาจารย์สามารถเลือกได้ตามความถนัด โดยยึดตารางเรียนเดิมเพื่อป้องกันการสับสนทั้งอาจารย์และนักศึกษา ทำให้ตารางเรียนของนักศึกษาไม่ชนหรือไม่ทับซ้อนกับวิชาอื่นด้วย ทั้งนี้ตารางเรียนสามารถยืดหยุ่นได้

“ขอให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะว่าในโลกความเป็นจริงเราหนีไม่พ้นกับการจัดการเรียนก่อนสอนออนไลน์แน่ ๆ ในต่างประเทศเขาพัฒนากันมานานแล้ว เพียงแต่ประเทศไทยเราก็ยังติดกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมอยู่ ก็ถือว่าช่วงนี้เราปรับวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่ทำให้ทุกคนทั้งนักศึกษา อาจารย์ได้หันมาใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ต้องตั้งใจ เคร่งครัด มีระเบียบวินัย”

ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้วางแผนระยะยาว ให้มีการปรับระบบการสอบและการวัดประเมินผล จากการให้นักศึกษาเข้ามาสอบในมหาวิทยาลัย เป็นการจัดสอบแบบออนไลน์แทน ซึ่งสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชา เช่น การสอบแบบ Take Home Exam หรือการมอบหมายงาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เครื่องมือ Google Forms ที่สามารถทำให้การจัดสอบออนไลน์ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ขอประเมินสถานการณ์อีกครั้งในช่วงกลางเดือนเมษายน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ม.หาดใหญ่ ใช้ Hangouts Meet by Google ในการจัดการสอนออนไลน์ร่วมกับ Google Classroom ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา ในวิชาการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ