ร.ร.ท.2 เร่งแก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ สังกัดสำนักงานการศึกษาเทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา จัดโครงการ “ซ่อมเสริมการอ่านออก -เ ขียนได้” โดยนางสาวพรพรรณ กิติคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ได้จัดขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงปัญหาของการศึกษาไทย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 – 2 มีนาคม 2562

นางสาวพรพรรณ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางโรงเรียนตระหนักถึงปัญหาของการศึกษาไทย เนื่องจากปัจจุบันค่าเฉลี่ยการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย จึงริเริ่มโครงการโดยเปิดการเรียน-การสอนภาษาไทย ในวันหยุดเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านออก – เขียนได้ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ในการแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ

การเรียนภาษาไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับการฝึกทักษะ ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ส่วนนสาเหตุที่ทำให้ค่าเฉลี่ยการอ่านออก เขียนได้ ของเด็กไทยลดน้อยลงไปนั้น อีกปัจจัยคือ ยุคของเทคโนโลยี โทรทัศน์ หรือแม้แต่สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้น ส่งผลให้ความสนใจในการอ่านหนังสือของเด็กในปัจจุบันลดน้อยลง

“ ดังนั้นโรงเรียนต้องการช่วยเหลือ พัฒนานักเรียนและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ , อ่านไม่คล่อง – เขียนไม่คล่องให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น เรามองว่าเมื่อนักเรียนอ่านและเขียนได้ในระดับที่ดีขึ้นแล้วผลการเรียนทุกวิชา จะอยู่ในระดับที่ดีขึ้นและพัฒนาขึ้น”

นางสาวพรพรรณ กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) มีกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านออกเขียนได้ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. มีครูผู้สอนที่มาเป็นจิตอาสา เสียสละเวลา ทั้งครูประจำชั้นรวมทั้งครูในสายชั้นทุกวิชา มาช่วยสอน โดยจะแบ่งกลุ่มนักเรียน เตรียมหนังสือสอนเสริมรวมทั้งใบความรู้ต่าง ๆ ประกอบการสอนเป็นกลุ่ม ๆ

วันนี้ปัญหาเรื่องอ่านไม่คล่องเขียนไม่ได้ จากแบบทดสอบประเมินการอ่าน และการเขียน เป็นตัววัด และการประเมิน ตามสภาพจริงของนักเรียนโดยครูประจำชั้น ครูประจำสายชั้น และครูผู้สอนประจำวิชา เราพบว่ามีทิศทางที่ดีขึ้น พวกเราครูทุกคนตั้งใจที่จะช่วยกันแก้ปัญหานี้ ทำอย่างไรให้เด็กใส่ใจการเรียนการสอนและการอ่านเขียนให้มากขึ้น โดยไม่มองว่าทักษะการอ่านเขียนเป็นหน้าที่ของครูภาษาไทยอย่างเดียว เพราะทักษะการอ่านของเด็กถือเป็นกลไกสำคัญให้เกิดการเรียนรู้ ฉะนั้นทุกภาคส่วนในโรงเรียนต้องช่วยกัน

อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนต้องขอฝากไปยังผู้ปกครองว่า การอ่านหนังสือให้ลูกฟังเพื่อให้เด็กได้รู้จักคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่เล็ก และหากมีโอกาส อาจจะให้เด็กได้เห็นของจริงควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เด็กได้เปรียบเทียบระหว่างของจริงกับภาพจากหนังสือ เด็กจะได้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือก็จะยิ่งเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กตั้งแต่เล็ก
ผอ.พรพรรณ กล่าว