สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักวิจัยในอนาคต ที่มุ่งหวังส่งเสริมความรู้ของเยาวชน จุดประกายความคิดเยาวชนในการใฝ่หาความรู้ ค้นคว้า และต่อยอดความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจรวดประดิษฐ์  เพื่อเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่สังคม นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอกย้ำบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทป. และ ม.อ. ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ เริ่มขึ้นในปี 2555 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 9 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ สทป. จัดร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้จรวดประดิษฐ์ดินขับเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้น้ำตาลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคใต้ ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6  สายวิทยาศาสตร์ ชายหญิง จำนวนรวม 52 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยการจัดอบรมความรู้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ มีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน หลังจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้จากการอบรมและได้ประดิษฐ์จรวดแล้วนั้นจะนำจรวดประดิษฐ์มายิงทดสอบขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อแข่งขันชิงรางวัลในพิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการ สทป. กล่าวว่า กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ สทป. ได้ให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง เพื่อเสริมสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ นักวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยเพิ่มขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่กิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์มุ่งหวัง และเป็นการตอกย้ำบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทป. ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานพร้อมกับการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม ด้วยบุคลากรของ สทป. ที่สั่งสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของจากโครงการวิจัยพัฒนาจรวดหลายลำกล้องให้แก่เหล่าทัพ