ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (กศน.หาดใหญ่) มีการจัดกิจกรรม โครงการผลิตหน้ากากอนามัย  และเจลล้างมือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อจากสถานการณ์โรคโคโรน่า หรือ  Covid19  ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้  โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย ทั่วประเทศจัดโครงการนี้ขึนมา เพื่ออบรมและสร้างเสริมทักษะในการผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

โดยภายในงานเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง สถานการณ์โรคโคโรน่า หรือ  Covid19  โดย หน่วยงานสาธารณสุขหาดใหญ่ และจากนั้น นาย มนตรี แก้วแพง และ นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอหาดใหญ่กล่าวเปิดโครงการผลิตหน้ากากอนามัย  และเจลล้างมือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อจากสถานการณ์โรคโคโรน่า หรือ  Covid19   หลังจากนั้น ได้มีการแยกทำกิจกรรมต่างๆโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ