กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกันพัฒนาเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ The Idol Development Project)”


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯโดยผู้เข้าร่วมการอบรมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. ดำเนินกิจกรรมการเกษตรหรือบริการการเกษตรเป็นของตนเองหรือดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือแปลงใหญ่
4. มีความต้องการพัฒนากิจกรรมการเกษตรหรือบริการการเกษตรที่ดำเนินการอยู่ในรูปแบบธุรกิจเกษตรที่มีการพัฒนาและต้องการการสนับสนุน
5. มีอายุไม่เกิน 50 ปี
6. สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาของโครงการ
ระยะที่ 1: 20-23 มีนาคม 2563 (โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กทม.)
ระยะที่ 2: 25-26 เมษายน 2563 สำหรับผู้ได้ไปต่อ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ระยะที่ 3: 16-17 พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้ได้ไปต่อ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หลักฐานการสมัคร
1. ทะเบียนเกษตรกร (หน้าที่มีชื่อ-นามสกุลของตนเอง) หรือใบรับรองทะเบียนเกษตรกร
2. เอกสารรับรองการเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.1 กรณีเป็น Smart Farmer ต้องแนบหลักฐานแบบการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ที่ลงนามรับรองโดยสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือประกาศนียบัตร Smart Farmer ต้นแบบ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้
2.2 กรณีเป็น Young Smart Farmer ต้องแนบหลักฐานประกาศนียบัตร Young Smart Farmer หรือแบบประเมินคุณสมบัติ Young Smart Farmer ซึ่งผ่านการประเมินจากการเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้
2.3 กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ต้องแนบหลักฐานหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
2.4 กรณีที่เป็นแปลงใหญ่ ต้องแนบหลักฐานเอกสารรับรองการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือใบสมัครการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่
ผู้ที่เคยผ่านการอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ มาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ในการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้จัดอบรมสนับสนุนค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร วิทยากร และเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดการอบรมจัดที่พักให้ตั้งแต่คืนวันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึงคืนวันที่ 22 มีนาคม 2563 (รวม 3 คืน) และมีอาหารรับรองตั้งแต่มื้อกลางวันของวันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึงมื้อกลางวันของวันที่ 23 มีนาคม 2563
เกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและศึกษารายละเอียดการรับสมัครโดยแสกน QR Code

หรือลิงค์ https://forms.gle/ePKRfmpr8oczkooi9#Agri-BIZ2020#Agri-BIZTheIdolDevelopmentProject#โครงการพัฒนาSmartFarmerผู้ประกอบการต้นแบบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ก็มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกันมากแล้ว นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวว่า ไม่ว่าจะทำการเกษตรแนวไหน ก็เป็น “ไอดอล” ได้ มาร่วมค้นหาความเป็น “ไอดอล” ในตัวคุณ เพื่อก้าวสู่ “ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ คุณวลัยกร โทร. 081-0651353 คุณณัฐกิตติ์ โทร. 086-0313848 โทร. 02-5793006 E-mail: farmdev41@gmail.com