ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ทันตแพทย์พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(BIDH) โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม มีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านทันตแพทยศาสตร์ และทันตสาธารณสุข การจัดอบรม สัมมนา การปฏิบัติงานด้านคลินิกทันตกรรม ตลอดจนความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามโครงการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ซึ่งบริษัท โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BIDH) เป็นศูนย์ทันตกรรมที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI accredited จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาและได้รับ American Board Certified มีศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางขั้นสูง เช่น ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 3D CT Scan และห้องปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับครอบบนรากฟันเทียม ห้องปฏิบัติการทันตกรรมภายในศูนย์ทันตกรรมที่สามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานทางทันตกรรมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ที่จะได้ประสานความร่วมมือให้นักศึกษาของวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์จากความพร้อมของโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์

“วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ขั้นสูง มุ่งผลิตทันตแพทย์ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ เป็นผู้ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม มีความสามารถใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย กล่าว

ทางด้านทันตแพทย์พรศักดิ์ ตันตาปกุล กล่าวว่า โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ได้หวังแค่ให้บริการทางด้านทันกรรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่หวังจะให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยของทันตแพทย์ไทยและทันตแพทย์ที่ต้องการมาศึกษาทางด้านทันตกรรม โรงพยาบาลมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และด้วยความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะความพร้อมทางด้านบุคลากรทันตแพทย์ ทำให้มั่นใจได้ว่าศักยภาพของเราจะสามารถช่วยให้การศึกษาของไทยเทียบเท่ากับการศึกษาของนานาชาติได้