เภสัชศาสตร์ ม.อ.จัด “กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย”

 

งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบันทั่วประเทศไทยมาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันซึ่งจัดสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในชื่องาน  “สิงขรนคราเกมส์” เพื่อเป็นการร่วมฉลองเนื่องในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 41 ของการก่อตั้งคณะ

 

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาที่สร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬาเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีลดการแบ่งแยกสถาบันระหว่างนิสิตนักศึกษา มีการจัดแสดงโครงการที่น่าสนใจของแต่ละสถาบัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์รวมถึงกิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัด ตรัง และ พัทลุง เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นใต้อีกด้วย

 

 

“สิงขรนคราเกมส์” ไม่เพียงแต่เป็นงานแข่งขันกีฬาของนักศึกษาธรรมดาๆ เท่านั้นแต่ถือเป็นวาระสำคัญที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้เป็นหนึ่งในความหวังด้านสุขภาพของประชาชน ได้มาพบปะ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตและสร้างประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกันต่อไป