ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือ 3 สถาบัน ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการอย่างกว้างขวาง


สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเกิดการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป


งานประชุมวิชาการครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมราว 200 คน ทั้งนี้มีผู้ส่งผลงาน และผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 57 บทความ โดยผู้นำเสนอบทความมาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย (อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี) คุณวิชาญ ช่วยชูใจ (เจ้าของธุรกิจทางไท) และคุณเกรียงไกร คมขำ (ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ม.อ. และประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด องค์กรสาธารณะประโยชน์) ร่วมการเสวนา เรื่อง ผู้ประกอบการสังคม นวัตกรรมสังคม การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ในปีหน้า จะมีการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายครั้งที่ 6 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ