สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นำสื่อมวลชนจังหวัดสงขลาดูงาน (Press tour) พาบุกแปลงเรียนรู้การเกษตรประณีต (Smart Farmer) “ไร่ลุงวิรัตน์ มะละกอเรดเลดี้” ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง “ลุงวิรัตน์ นุ่นสงค์” ทำการเกษตรปลูกพืชแซมยางและทุเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 35 ไร่ พืชแซมที่ปลูก ได้แก่ มะละกอสายพันธุ์เรดเลดี้ ฮอลแลนด์ พริก จำปาดะ โดยใช้น้ำคลองชลประทาน จากเขื่อนท่างิ้ว ให้ระบบน้ำฝอยทั้งแปลงปลูกพืช


เกษตรแบบปราณีต คือ เกษตรปราณีตไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว เพราะความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่จะเป็นการคิดออกจากกรอบเดิม ๆ มีความหลากหลาย ประยุกต์ได้หลายรูปแบบ และต้องเป็นไปอย่างเกื้อกูลและสมดุล พยายามใช้ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพ ความต้องการของเจ้าของจะเป็นตัวกำหนด รวมทั้งต้องปรับความคิดให้พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด พึ่งพาธรรมชาติ


นายวิรัตน์ กล่าวว่า ระบบน้ำที่นี่จะไม่มีปัญหา ผลผลิตจะให้ตลอดทั้งปี โดยทำการปลูกพืชในหลายช่วงอายุ ปลูกพืชในแต่ละรุ่น จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มารองก้นหลุมทุกครั้ง


การทำเกษตรแบบปราณีตในสวนมะละกอ มีการทำกิจกรรมหลากหลาย มีการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยการออมดิน ออมน้ำ และออมพืช การบริหารภูมิปัญญา ปรับความคิดในการพึ่งพาตนเองและธรรมชาติให้มากที่สุด การออมดินคือการปลูกพืชหลากหลายชนิดที่มีความเกื้อกูลกัน การออมน้ำคือการจัดการน้ำให้พอเพียงและเกิดประโยชน์สูงสุด การออมพืช คือการปลูกพืชที่หลากหลาย ทั้งผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น การบริหารภูมิปัญญา คือ การวางแผนการปลูกพืชเพื่อให้เกื้อกูลกันบนพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด


ด้านการจัดการศัตรูพืชนอกจากใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันโรคพืชจากเชื้อราแล้ว ยังผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อช่วยบำรุงต้นและเพิ่มผลผลิตมะละกอ กำจัดเพลี้ยแป้งโดยใช้น้ำฉีดและฉีดยาฆ่ามด เนื่องจากมดเป็นพาหะของเพลี้ยแป้ง
“จุดเด่นมะละกอของผม หวานหอม เนื้อแน่น ปลอดสารพิษ พร้อมให้เทคนิคความรู้ในการปลูก โดยได้รับการรับรองปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practices หรือ GAP”


ปัจจุบันมะละกอเก็บผลผลิตไปแล้วจำนวน 2 รอบ โดยเก็บเกี่ยวทุก ๆ 5 วัน ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 25 บาท และขายส่งกิโลกรัมละ 20 บาท