นราธิวาส-ศพด.บ้านบาลูกา อำเภอแว้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัย (ฮาลาลและตอยยิบ)

ผู้สื่อข่าวรายงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลูกา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซิ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัย (ฮาลาลและตอยยิบ)โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแว้งเปิดโอกาสให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนกิจกรรม การออกนโยบายด้านการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลูกามีเด็กเข้ามารับบริการ จำนวน 71 คน มาจากหมู่ ที่ 1 บ้านกูปง หมู่ที่ 2 บ้านลูโบ๊ะดาลัม หมู่ ที่ 3 บ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 5 บ้านกูวา หมู่ ที่ 6 บ้านบาลูกา ส่วนครูพี่เลี้ยงมีอยู่ 5 คน โดยห้องเรียนแบ่งตามเกณฑ์อายุ 2-3 ขวบ 2 ห้อง และ 3-4 ขวบ 2 ห้อง

ฮาลาล หมายถึง สิ่งที่อนุมัติตามบทบัญญัติอิสลาม ฮาลาล-ฮารอมในอิสลามจึงมิได้หมายความเพียงการบริโภคอาหารเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในทุกด้าน เพราะอิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาหารฮาลาลจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมในการบริโภค ส่วนผู้ที่มิใช่มุสลิมหากบริโภคอาหารฮาลาลก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเพราะอาหารฮาลาลจะต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามข้อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามปราศจากสิ่งต้องห้าม (ฮารอม)และมีคุณค่าทางอาหาร (ตอยยิบ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็บ้านบาลูกา อาหารฮาลาลและกระบวนการต่างๆ อย่างถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบ แหล่งผลิตเครื่องหมายฮาลาล การทำความสะอาด สถานที่ประกอบการ เป็นต้น

อาหารปลอดภัย การเลือกอาหารนอกจากจะคำนึงถึงคุณค่าอาหาร ปริมาณอาหารและยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอาหารที่เด็กรับประทานเข้าไป อาหารที่ไม่สอาดอาจจะมีการปนเปลื้อนของ สารเคมี เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายซึ่งหากเป็นมากอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงถือว่าเป็นสถานที่เริ่มแรกที่สังคมมีความคาดหวังที่จะให้เป็นสถานที่ในการเริ่มต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นระบบและเป็นไปด้วยหลักวิชาการที่ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นองค์กรหนึ่งที่จะต้องการพัฒนาด้านศึกษาต้องการจะหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป