15 ธันวาคม 2561 ดร.พงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดมหกรรมกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี, นายวินิจ คำสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมากที่ ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในทางด้านค้าขายกระจายรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2559 เดิมใช้พื้นที่ของคุณสัญญา บริเวณปั้มน้ำมันเก่าที่เลิกกิจการไปแล้วที่ได้อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่มาโดยตลอด จนกระทั่งมาถึงในสมัยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการให้กลายเป็นตลาดขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการไปในปี 2560 ต่อเนื่องไปถึงปี 2561 และย้ายตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ ไปยังพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทุ่งนเรนทร์ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จนขณะนี้งานแล้วเสร็จ

แม้ในระยะแรก ตลาดอาจจะยังไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ทำให้คนยังน้อยอยู่ แต่ขณะนี้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่ ได้เข้ามาปรับปรุงใหม่ ซึ่งต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่ได้เห็นความสำคัญของตลาดกลางปศุสัตว์ และมีความพยายามรื้อฟื้นให้คนค้า คนขาย มาเปิดตลาดขายสินค้าที่นี้มากขึ้น โดยเน้นให้คนได้มาเปิดตลาด ซื้อขายกันมากขึ้น และเพิ่มตลาดประชารัฐเข้ามาด้วย

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ ภริยา

“วันนี้เรามั่นใจว่า การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ตลาดกลางการเกษตรจะเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มาก”

นายภาณุ กล่าวต่อว่า เราจะมีการประชาสัมพันธ์ มีการดำเนินการโดยใช้พื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน โดยเรามองไปถึงตลาด OTOP และศูนย์ฮาลาลที่เป็นตลาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เราจะนำไปสู่การเป็นศูนย์รวมของตลาดอุปโภค-บริโภคในอนาคตด้วย

นายวินิจ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานมีการประกวดสัตว์ปีก อาทิ ไก่เบตง ไก่พื้นเมือง ไก่สวยงาม การประกวดผลผลิตจากการเกษตรและการประกวดปลากัด ตลอดจนร่วมเสวนาในเรื่องเกษตรกรด้านตลาดปศุสัตว์ชายแดนใต้ เกษตรกรด้านการเกษตร และทิศทางตลาดปศุสัตว์ไทย และยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

ศูนย์วิจัยเเละบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดปัตตานี มีการสร้างพันธุ์สัตว์ที่เป็นพันธุ์คัดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม แก้ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในภูมิภาค เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และสภาพสังคม เศรษฐกิจของเกษตรกร และให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ในอุปการะของกรมปศุสัตว์

นายบัญชา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือของทางปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เกษตรกร ชาวประมง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย กระตุ้นเศรษฐกิจและขยายคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพการเกษตรต่อไป เพื่อต้องการให้ตลาดทางการเกษตรเป็นศูนย์การค้าที่ได้มาตรฐานของจังหวัดชายแดนใต้

เป็นแนวคิดในการขับเลื่อนตลาดปศุสัตว์ชายแดนใต้ และทางนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมในพื้นที่หนองจิก ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของทางเศรษฐกิจมั่นคงมั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นการขับเลื่อนนโยบายให้บรรลุในเรื่องของการจำหน่ายสัตว์

นายมะยูกี เจ๊ะแม อาสาเกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการส่งเสริมรายได้ของเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเกษตรกรมีการผลิตหรือเลี้ยงสัตว์ทางศูนย์เกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการแนะนำ และให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเลี้ยง การเพาะลูก การผลิต และการจำหน่าย

อีกทั้งทางปศุสัตว์ก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของอาหาร การเลี้ยงทางปศุสัตว์ในแต่ละอำเภอจะมีการส่งเสริมเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเรื่องการผสมเทียม การเลี้ยง และแนะนำการใช้บำรุงรักษาทางปศุสัตว์จะช่วยในเรื่องนี้เป็นย่างดี

ส่วนความนิยมของไก่แจ้ ช่วงนี้เป็นช่วงที่บูมมาก เพราะส่วนใหญ่คนในพื้นที่ที่เสร็จภารกิจจากการกรีดยางมาเลี้ยงไก่แจ้ เลยทำให้การเลี้ยงไก่แจ้เป็นอาชีพเสริมของคนในพื้นที่

นางสวลี ผ่องอำไผ อาชีพเลี้ยงแพะนม กล่าวว่า งานตลาดกลางปศุสัตว์เป็นงานที่ให้โอกาสแก่เกษตรกรและยังเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้น ทางรัฐบาลก็ได้ส่งเสริมทางการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านหรือผู้ที่ทำอาชีพมีโอกาสทางธุรกิจทั้งทางด้านการผลิต การเพาะเลี้ยง และการเกษตร แต่ถ้ามีโอกาสอยู่ในพื้นที่ที่มีการขายได้พบปะ พูดคุย และแนะนำความรู้ที่ได้มาให้ผู้ที่สนใจก็จะยินดียิ่ง

ในส่วนเรื่อง สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลาดเปิดมันก็ดีในส่วนหนึ่งแต่ว่าประชาชนที่มาร่วมงานมาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไร เพราะเวลาขายจะไม่ค่อยมีคนมาซื้อ แต่ตลาดปศุสัตว์เป็นจุดที่เราสามารถแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนม เพื่อให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงแพะนมไปเผยแพร่ความรู้

นายสิทธิชัย เอียดสกุล อาชีพ เลี้ยงไก่ และเพาะลูกไก่เบตง กล่าวว่า ในเรื่องการส่งเสริมไก่เบตงช่วงนี้รัฐบาลพึ่งเริ่มที่จะมาส่งเสริมเพราะว่าไก่เบตงมันพึ่งเริ่ม แต่ถ้ามีการส่งเสริมในการเพาะเลี้ยงหรือส่งเสริมทางการตลาดให้ผู้คนได้รู้จักไก่เบตง รู้จักกิน และการแปรรูปมันจะดีกว่าเพราะจะทำให้คนในพื้นที่ที่เพาะเลี้ยงมีรายได้มากยิ่งขึ้นและสามารถเป็นที่รู้จักได้และในส่วนของกระแสการตอบรับ มันก็โอเคในเฉพาะกลุ่มบ้านเรา และกลุ่มที่ทำการตลาด เพราะคนส่วนใหญ่จะรู้จักแค่ไก่พันธ์ทั่ว ๆ ไป

“การให้คนทั่วไปได้รู้ว่าที่นี่มีตลาดปศุสัตว์ มันสามารถจะเปิดกว้างให้เกษตรกรไม่ต้องไปเช่าที่ เพราะตรงนี้มันเป็นที่ของรัฐบาลอีกทั้งเป็นการนัดเจอกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายกัน ทางปศุสัตว์เขาส่งเสริมเต็มที่ตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้น” นายสิทธิชัย กล่าว