ธรรมยาตราอัญเชิญ“พระบรมสารีริกธาตุ” ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ บางกล่ำ

บ่ายวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) ณ ห้องประชุมสถานีตํารวจท่องเที่ยวหาดใหญ่งานแถลงข่าว “โครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ” ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์) ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ โดยมี พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน


พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดสงขลาและองค์กรภาคีต่าง ๆ ร่วมจัดโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ ขึ้น ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนานาชาติ ได้มีโอกาสสถาปนาและสักการบูชาพระมหารัตนเจดีย์ฯ ร่วมกัน เป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามให้เข้มแข็ง สร้างขวัญกําลังใจ อันจักนําพาความเป็นสิริมงคล ความสงบสุขร่มเย็น มาสู่ตนเอง สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป


โดยพระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้เกียรติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เป็นงานบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมชาวพุทธที่ยัง เข้มแข็งในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงประเทศใกล้เคียง ซึ่งได้มาร่วมกันสถาปนามหาเจดีย์ให้เกิดขึ้น