สโมสรนิสิตมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ จัดค่ายจิตอาสาสานฝันปันน้อง ปีที่ 4


เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการค่ายจิตอาสาสานฝันปันน้อง ปีที่ 4 ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนิสิตจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 60 คน
การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนและชุมชน


กิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยการปรับภูมิทัศน์ เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีสภาพที่ดีขึ้น เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน รวมทั้งกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในค่าย