คปต.ส่วนหน้า นำทหารผ่านศึกผนึกกำลังจิตอาสาสัมมนาปัญหา จชต.

ที่โรงแรม บีพี สมิหลาบิช สงขลา  เครือข่ายทหารผ่านศึก ร่วมกับจิตอาสาสถานีวิทยุชุมชน ระดมความเห็นสะท้อนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในงาน “ประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.ที่ผ่านมา

ผลการสัมมนาครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีความเห็นร่วมกันว่า ปัญหาใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากเหตุรุนแรงในแล้ว ปัญหายาเสพติด เป็นอีกอีกประการหนึ่งซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขโดยเริ่มตั้งแต่ ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดติดพี้นที่  ต้องช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่  เพื่อติดตามจับกุมดำเนินคดีอย่างจริงจัง ไม่ใช่จับแล้วปล่อยและจับใหม่ทำผลงาน รวมทั้งครอบครัวมีส่วนสำคัญที่ต้องป้องกันบุตรหลานไม่ให้เข้าใกล้ และต้องกล้าที่จะยอมรับความจริงเมื่อมีการติดยา โดยถือว่าเป็นผู้ป่วยซึ่งต้องให้การบำบัดและดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้กลับไปติดอีกครั่งหลังรักษาหาย

อย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาแล้ว ขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามยังเป็นตัวการสำคัญของการแพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องจากทำตัวเป็นผู้ค้าเสียเอง ซึ่งปรากฎให้เห็น และเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง อันนี้ยากมากต่อการแจ้งเบาะแส เพราะไม่มีผู้กล้าแม้จะรับประกันด้านความลับก็ตาม

นอกจากปัญหายาเสพติดที่มีเจ้าหน้าที่เป็นตัวการแล้ว ที่สัมมนายังมีความเห็นว่า พฤติกรรมอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่เป็นอีกปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน อย่างเช่นการทุจริตประพฤติมิชอบ การเรียกรับผลประโยชน์ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นเงื่อนไขความไม่สงบในพื้นที่ ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม อย่างกรณีการเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าทำงานกับทางราชการ แม้กระทั้งการสมัครเป็นอาสาสมัครประเภทต่างๆ ซึ่งรับบ่อยและจำนวนมากในปัจจุบัน ยังเรียกเก็บเป็นหลักแสนในบางที่ รวมทั้งการขาดจิตสำนึกการให้บริการที่ดีต่อประชาชน ทำตนเป็นนายคนเริ่มมีให้เห็นหลายแห่งหลายหนในปัจจุบัน

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีความที่เห็นตรงกันอีกอย่างหนึ่งคือเสนอต่อผู้แทนพิเศษของรัฐบาลให้มีการอบรมคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลใหกับข้าราชการ เพื่อให้ ลด ละ เลิก พฤติกรรมทั้งการช่อราษบังหลวง  ทำตนเป็นนายคน คืนความเป็นธรรมให้สังคม   สร้างความเสมอภาค ความรักสมัครสมานระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ให้สอดรับคำว่า “ประชารัฐ” วาทกรรมกรรมที่ถูกคัดสรรเป็นนโยบายแห่งรัฐในปัจจุบัน     #หมึกดำ/เขียน#แชร์ได้ครับถ้าสะใจ