หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st”ช่วงเย็นวันนี้ (24 ก.พ. 63) ที่ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Mill ถนนกำแพงเพชร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st” โดยมี พลโท สุริยะ สมิทธิ ผู้แทนหอศิลป์สงขลา พร้อมด้วย อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล (ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร , อาจารย์ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ , อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม , อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล , นายธนัชชัย ทองกรด ในนามนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ที่สนใจในงานศิลปะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก


สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลิตบัณฑิตและบริหารการจัดการเรียนการสอน โดยคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพทางศิลปศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ และสามารถนำไปบูรณาการสู่การจัดการศึกษาในบริบทสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชน ท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม บนพื้นฐานของหลักวิชาการได้อย่างเหมาะสม ในรูปแบบของ “โครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์”


การจัดทำโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ และนำไปสู่การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางศิลปะที่เหมาะสมกับปัจจัย สภาพแวดล้อม และผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ ของนิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าทางศิลปะ ช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจินตนาการ เป็นเวทีที่สนับสนุนให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป


หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของนิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st” เพื่อให้นิสิตได้ถ่ายทอดความคิดจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่หลากหลายและเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) นำมาจัดแสดงผลงานศิลปะ ให้แก่นิสิต นักศึกษา และสาธารณะชนทั่วไปได้เข้าถึงงานศิลปะ ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในหมู่คณะในการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพในอนาคต อันเป็นการช่วยส่งเสริมศิลปะของนิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น​

สำหรับนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st” จัดแสดง 43 ผลงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2563 ณ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Mill ถนนกำแพงเพชร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา