สตูลเสริมทัพ!! ตำรวจควนกาหลง สร้างเครือข่ายประชาชน ป้องกันอาชญากรรม


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) อ.ควนกาหลง จ.สตูล พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.ควนกาหลง จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลสถานีตำรวจภูธรควนกาหลงจังหวัดสตูล

พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว ผกก.สภ.ควนกาหลง กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆอย่างรวดเร็ว มีความสลับซับซ้อน และได้พัฒนารูปแบบต่างๆมากขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างอาชญากรรมเริ่มเปลี่ยน กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจและมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในแต่ละพื้นที่มีภารกิจหลายด้านประกอบกับกำลังพลที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

การป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายรัฐบาลจึงจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนสนับสนุนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลขึ้นโดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ

ขั้นเตรียมความพร้อมโดยการจัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจหน่วยละ 5 นายเพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบเมื่อวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เสร็จสิ้นไปแล้ว 2. ขั้นถ่ายทอดความรู้สู่วิทยากรในทุกสถานีตำรวจ โดยการจัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในทุกสถานีตำรวจสถานีละ 5 นาย 3. ขั้นฝึกการอบรมประชาชนโดยจัดฝึกอบรมประชาชนในทุกสถานีตำรวจเพื่อเป็นเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลสถานีละ 100 คน

ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดสตูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลได้อนุมัติโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลประจำปี งบประมาณ 2563 ขึ้นเพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้เป็นการดำเนินการในขั้นถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในระดับตำบลรวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 นาย