ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ​ เยือนตรัง​ เปิด​ Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่​ ช่วยเกษตรกรเข้มแข็ง

วันนี้​ (23 กุมภาพันธ์ 2563)​ มีการจัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี​ เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมี​ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน​ พร้อมด้วย นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา​ รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​ตรัง​ นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา​ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง​ และเกษตรกรสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก​ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า​ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในทุกอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ มาตั้งแต่ ปี 2557 โดยจังหวัดตรัง มีจำนวน 10 ศูนย์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

สำหรับช่วงฤดูกาลผลิตใหม่ ได้กำหนดให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุกศูนย์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ในรูปแบบการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ตลอดจนมอบภารกิจให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมออกหน่วยบริการด้านการเกษตรในลักษณะของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อำเภอรัษฎา กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งมี นายสมหมาย ธรรมกิจ เป็นเกษตรกรต้นแบบ เนื่องจากพื้นที่อำเภอรัษฎา เกษตรกรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา จำนวน 4,419 ครัวเรือน พื้นที่ 60,290 ไร่

การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ ในวันนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตยางพาราให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมทั้งเสนอพืชและกิจกรรมการเกษตรทางเลือกให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางพารา เพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกร กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 3 ส่วน


ส่วนที่ 1​ กิจกรรมหลัก เป็นการถ่ายทอดความรู้ตามสถานีเรียนรู้ จำนวน 6 สถานี ดังนี้
1) การจัดการสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ
2) การจัดการปุ๋ยยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การผลิตผักปลอดภัย (ผักกางมุ้ง)
4) การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ฝรั่ง และมะละกอ)
5) การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (แพะเนื้อ)
6) การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและการแปรรูปผลผลิตจากผึ้ง

ส่วนที่ 2​ กิจกรรมรอง ประกอบด้วยกิจกรรมการให้บริการทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตรและนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 10 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกดินปุ๋ย คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย สปก. คลินิกอารักขาพืช คลินิกศูนย์ขยายพันธุ์พืช

ส่วนที่ 3 กิจกรรมเสริม ประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสถาบันเกษตรกร นิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงานส่งเสริม และพัฒนาองค์กร เกษตรกร ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายปัจจัยการผลิต และผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงาน จำนวน 500 คน

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอรัษฏา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่