รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ในการทำหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมพลศึกษา และสร้างเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น

โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯตามโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 699 คน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬา และผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เลือกจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว