อดีตพนง.บริษัท ผันตัวทำเกษตร ประยุกต์ทฤษฎีใหม่เป็นปรัญญาที่จับต้องได้ โดยการทำบัญชี


ทฤษฎีใหม่เป็นปรัญญาที่จับต้องได้ แต่ต้องทำบัญชีจึงจะเห็นผลชัดเจน เป็นคำกล่าวของ นายวีระยุทธ วรรณศรี หรือ คุณหนึ่ง Smart Farmer ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเคยเป็นพนักงานบริษัท เมื่อ 6 ปีที่แล้วคุณแม่ได้เสียชีวิต จึงลาออกมาช่วยพ่อดูแลกิจการ เริ่มทำเกษตรโดยแบ่งพื้นที่สวนยางพารา 5 ไร่ 2 งาน ซึ่งมีแหล่งน้ำอยู่แล้ว เริ่มจากปลูก มะนาว จำนวน 1 ไร่ เน้นผลิตนอกฤดู จำหน่ายทั้งผลสดและกิ่งพันธุ์ จากข้อมูลการทำบัญชีรายได้ พบว่ารายได้จากการจำหน่ายมะนาวดีกว่ารายได้จากการขายยางพารามาก จึงมีความคิดอยากจะทำประโยชน์ในพื้นที่ให้ได้มากกว่านี้ โดยวางแผนแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 พืชเศรษฐกิจหลัก ยังคงเป็นยางพารา แปลงปลูกไม้เศรษฐกิจที่โตเร็ว ส่วนที่ 2 คือแปลงขยายพันธุ์เพื่อจำหน่าย โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต นำพืชแปลก ๆ มาปลูกให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ส่วนที่ 3 ทำเกษตรผสมผสานโดยเน้นการทำเกษตรปลอดภัย นำสารชีวภาพมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การปลูกเมล่อน มะเขือเทศ ราชินี ฝรั่ง พริกไทย ทุเรียน มะนาว เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด และมีแปลงผักสำหรับปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองเป็นการลดรายจ่าย และมีรายได้เสริมจากการทำปุ๋ยหมัก และผลิตน้ำส้มควันไม้จำหน่าย สร้างรายได้เพิ่มเติมในครอบครัว


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า จากการที่คุณวีระยุทธ วรรณศรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนา Smart Farmer ระดับจังหวัด ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเวทีสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับเขต ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา คุณวีระยุทธ วรรณศรี ได้รับความรู้ในการทำเกษตรได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ต้องลองผิดลองถูก สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตร

การพัฒนาสินค้าจนได้รับรองมาตรฐาน (GAP) มีการตรวจวิเคราะห์ดิน ปีละ 1 ครั้ง ผสมปุ๋ยใช้เองตามธาตุอาหารในดินที่ขาด พัฒนาสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง ปัจจุบันเน้นจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ตลาดออนไลน์ เช่น Facebook : สวนนายหนึ่ง หรือทาง LINE นอกจากนี้ ยังเปิดสวนให้ผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาดูงาน โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องผลิตปุ๋ยน้ำหมัก การผลิตชีวินทรีย์
คุณวีระยุทธ วรรณศรี กล่าวว่า เป้าหมาย อยากจะเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเอง และอนาคตอยากจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำรายได้มาสู่ชุมชน