สตูล ชาวบ้านคลองน้ำเวียนกว่า 80 คน ขาดแคลนน้ำซ้ำซากยาวนาน ไร้แหล่งน้ำสำรอง

แม้ช่วงนี้หลายพื้นที่ใน จ.สตูล จะมีฝนตกแต่พื้นที่บ้านคลองน้ำเวียน หมู่ที่ 1 ต.คลองขุด อ.เมือง สตูล กลับไม่มีฝนตก ชาวบ้านยังคงประสบปัญหาซ้ำซากคือขาดแคลนน้ำมาอย่างยาวนาน เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเกาะมีน้ำเค็มล้อมรอบ

วันที่ 20 ก.พ.2563 ทุกวันหากไม่ติดภารกิจฉุกเฉินเร่งด่วนใช้รถบรรทุกน้ำ เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคลองขุด จะนำน้ำจำนวน 6,000 ลิตรมาเข้าแท้งค์ไว้ให้ให้ชาวบ้านคลองน้ำเวียน หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล เพื่อใช้ในการอุปโภค แม้ปริมาณน้ำเพียง 6,000 ลิตรจะไม่เพียงพอแต่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่นี่มีกว่า 80 คนให้มีน้ำใช้อุปโภคได้ ด้วยสภาพพื้นที่ในชุมชนบ้านคลองน้ำเวียนมีน้ำเค็มล้อมรอบ ไม่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลได้ แหล่งน้ำของชาวบ้านมีเพียงน้ำฝน ยามเข้าสู่ฤดูแล้งปัญหาขาดแคลนน้ำจึงเป็นปัญหาซ้ำซากที่ชาวบ้านต้องประสบพบเจอ


นายธนะรัชต์ เกษตรกาลาม์ เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ทต.คลองขุด ยอมรับว่า หากมีภัยฉุกเฉินไฟไหม้ป่าหรือบ้าน การขอกำลังหนุนเสริมจำเป็นต้องชะงักการนำน้ำมาส่งให้ชาวบ้านคลองน้ำเวียน เนื่องจากรถบรรทุกน้ำมีเพียง 2 คน ขนาด 5500 ลิตรและ 6000 ลิตร ต้องกระจายส่งน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 7 หมู่บ้าน หน่วยงานอื่นที่หนุนเสริมไม่สามารถช่วยได้เต็มกำลัง ทำให้น้ำที่จะช่วยชาวบ้านไม่เพียงพอต่อความต้องการ


นายสมนึก สุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ยอมรับว่า ปัญหาของชาวบ้านมีมาอย่างยาวนานเนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะมีน้ำเค็มล้อมรอบชาวบ้านอาศัยอยู่ 80 กว่าคนกว่า 35 ครัวเรือน ชาวบ้านมีฐานะยากจนอาชีพหาเช้ากินค่ำ การจะขุดเจาะบ่อบาดาลไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นน้ำกร่อยการขุดเจาะอาจจะเสียเงินเปล่า ทุกวันนี้เลยต้องประสานให้ทางเทศบาลตำบลคลองขุดมาส่งน้ำช่วยเหลือชาวบ้านทุกวัน หลังปีนี้ภัยแล้งพบว่ายาวนานน้ำที่เก็บไว้ในแท้งค์ได้หมดลงใช้ได้เพียง 2 เดือน ได้เสนอให้ทางนายอำเภอร่วมกันแก้ไขแล้วว่าควรจะต้องทำประปาในหมู่บ้านเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว และรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคตด้วย ซึ่งงบประมาณในการใช้ต่อประปาเข้ามาในหมู่บ้านชุมชนนี้พบว่าต้องใช้เงินประมาณ 2 ล้านบาท โดยทางอำเภออยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่

ชาวบ้านยอมรับว่าต้องใช้น้ำกันประหยัดที่สุดจะอาบน้ำต้องมีภาชนะรองเพื่อนำน้ำนี้ไปลดน้ำต้นไม้ต่อ หรือว่าล้างผักก็ต้องนำมาล้างจานและนำไปลดน้ำต้นไม้ เด็ก ๆ จะไม่ให้อาบน้ำเองหรือเล่นน้ำต้องคอยอาบน้ำให้เพื่อให้น้ำที่มีอยู่ใช้ให้นานที่สุด เด็ก ๆ กลับจากโรงเรียนก็ต้องแวะอาบน้ำที่ทางการนำมาส่งก่อนเข้าบ้านและนำน้ำกลับมาที่บ้านทุกครั้ง ทั้งไปและกลับจากโรงเรียน


การแก้ปัญหาระยะยาวชาวบ้านมองว่าก็ต้องมีน้ำประปาอย่างเดียวเพราะที่นี่ไม่สามารถขุดบ่อน้ำตื้นหรือบ่อบาดาลได้ น้ำที่ใช้เป็นน้ำฝนอย่างเดียวกินและใช้ หากมีเงินหน่อยก็ซื้อน้ำกิน หากไม่มีก็นำน้ำที่ทางเทศบาลเข้ามาส่งกักน้ำไว้สักสองสามวันแล้วก็น้ำมาบริโภคได้

อุดมลักษณ์ แสงบัว////สตูล