20 ก.พ. 63 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และคณะฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่ได้มีการออกให้บริการตรวจสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม และตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด อ.ละงู จ.สตูล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


ซึ่งมีประชาชนมารับบริการรักษาโรคทั่วไป 63 คน ทันตกรรม 24 คน บริการกายภาพบำบัด 15 คน และบริการแพทย์แผนไทย 53 คน ทั้งนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ได้ให้แนะนำการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง โดยเฉพาะเพศหญิงซึ่งมีความเสี่ยง เช่น มะเร็งเต้านม เป็นต้น และบริการแจกแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย

อุดมลักษณ์ แสงบัว//////สตูล / #ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จากประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล