กิจกรรมโครงการ คลองสวย น้ำใส เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น นายสัมฤทธ์ เลียงประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้กล่าวเปิดงาน คลองสวย น้ำใส ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลฉลุง หมู่ที่ 2 โดยมีนายนุกูล สุยวานิช นายกเทศมนตรีตำบลฉลุง เป็นผู้กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ


นาย นุกูล กล่าวว่า “เทศบาลตำบลฉลุงในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่สำคัญ ในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการ คลองสวย น้ำใส จังหวัดสตูล โดยใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการจัดการคุณภาพน้ำในคลอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูสภาพลำคลองให้ดีขึ้น โดยเฉพาะชุมชน และสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่ริมน้ำ เพื่อให้ลำคลองสายหลักมีคุณภาพดีขึ้น สามารถเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน”

ด้าน นายสัมฤทธ์ เลียงประสิทธ์ กล่าวว่า “โครงการที่ดีควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะสมาชิกเครือข่ายพหุภาคี ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายที่จะพัฒนาลำคลอง โดยบูรณาการกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลำคลองไหลผ่าน และได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสบทบ สนับสนุนโครงการ คลองสวย น้ำใส ของเทศบาลตำบลฉลุง เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อสิ่งแวดล้อมดีการดำเนินชีวิตก็จะดีขึ้นไปด้วย”

ส่วนในกิจกรรมนั้น ทาง นางสุภัศร์มา ยี่สุ่นศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญ วิทยากร มาให้ความรู้ ในด้านการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจาก ทหารกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (ร.5พัน.2) ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ นำโดย ร้อยโท ดอเลาะ ดองอย และพลทหารอีก 2 นาย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากร การจัดโครงการในครั้งนี้มีจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

ในครั้งนี้ ร้อยโท ดอเลาะ ได้สอนการทำน้ำหมักจุลินทรีย์แบบเข้มข้น สอนการทำ EM บอล การทำสบู่-น้ำยาล้างจานไว้ใช้เองในครัวเรือน และยังได้สาธิตการทำถังดักไขมันในครัวเรือนอย่างง่ายๆ เป็นกิจกรรมคืนความสุขให้แก่ประชาชน โดยการนำดนตรีมามีส่วนร่วม เพื่อให้สมาชิกจิตอาสาที่มาร่วมโครงการได้มีความสุขในการทำกิจกรรมและไม่รู้สึกเบื่อ  พร้อมทั้งในตอนบ่ายได้นำเหล่าจิตอาสาทั้งหมดไปติดตั้งถังดักไขมันในสถานที่จริง และนำEM บอลไปโยนลงในคลองเพื่อเพิ่มออกซิเจนและสร้างอาหารให้กับสัตว์น้ำอีกด้วย

อุดมลักษณ์ แสงบัว//////สตูล