นราธิวาส-เปิดค่ายคุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม นำสู่สันติสุข )


วันที่ 20 ก.พ.63 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามที่ ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) ได้กำหนดนโยบายให้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการฝึกอบรมจิตใจ พัฒนาแนวความคิด ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ทั้งสิ้น 100 คน เพื่อสร้างคนดีของบ้านเมือง ตามพระราชประสงค์ของในหลวง ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม มีวินัย จริยธรมธรรมในการเรียน มีสมาธิในการเรียน และค่านิยม อันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาจิตใจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ทั้งใน ด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ชื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ กตัญญกตเวที และมีจิตสาธารณะ ได้ใช้ประโยชน์ในการใช้เวลาว่างตัวยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี และมีความสามารถ


นายอุสมัน สะมะแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) กล่าวว่า กิจกรรมเข้าค่ายคุณรรมจริยธรรม สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ ๑ คือเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอตจนไต้รับความเมตตาจากคณวิทยากร เป็นอย่างดียิ่ง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563