นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม”


โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15- 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอร์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.สาริกา อ.เมือง โรงเรียนวัดพรหม ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก และ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต แล ผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม


จุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรม เทา-งาม สัมพันธ์ ได้เริ่มต้นขึ้นใน ปี พ.ศ.2538 จนถึงวันนี้ มุ่งมั่นเพื่อสืบสาน ปณิธาน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ที่มีจุดกําเนิดจากมหาวิทยาลัยในเครือเดียวกันคือ วิทยาลัยวิชาการศึกษา สำหรับรูปแบบของกิจกรรมได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค แต่ยังคงเน้นเนื้อหากิจกรรมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ วิชาการ กีฬาและนันทนาการ บําเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม และทัศนศึกษา โครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด “ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม”


สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ และโรงเรียนวัดพรหมเพชร ตําบลโคกกรวด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ตอบสนองตามความต้องการของสังคม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความเป็นพหุวัฒนธรรมท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมาจากต่างภูมิภาค โดยใช้จุดเด่นหรือความแข็งแกร่งของตนสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ อย่างเข้มแข็งแก่สังคมและชุมชน พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ จะหล่อหลอมและสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตและบุคลากร ได้ตระหนักถึงคุณค่า จิตอาสา ความเสียสละ เพื่อพัฒนาตนเองคู่กับการพัฒนาสังคม และเติบโตเป็นบัณฑิตที่มี คุณภาพ ทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งเป็นหัวใจหลักของมหาวิทยาลัยใน เครือเทา – งาม ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตจากทุกสถาบันที่เข้าร่วมโครงการเทา -งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 และเชื่อมั่นว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะประสบความสําเร็จตรงตามปณิธานและวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ทุกประการ