ผู้ได้รับผลกระทบพอมจคำชี้แจง”เลิกจ้าง”

ตามที่กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ถูกเลิกจ้างในกลุ่มภารกิจเยียวยาได้เข้ายื่นหนังสือถึงนรม.และมทภ.4 เมื่อ 19 ธันวาคม 2561 ที่ศอ.บต.เพื่อช่วยเหลือกรณีการถูกเลิกจ้างและยื่นข้อเรียกร้อง4ข้อให้รัฐแก้ปัญหา

   ในการนี้กอ.รมน.ภาค4สน.และศอ.บต.ได้จัดผู้แทนรับเรื่องและสร้างความเข้าใจดังนี้

-เหตุผลการเลิกจ้างเนื่องจากครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดคือครบ 10 ปี จำเป็นต้องจ้างผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นทดแทน

-กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาขั้นต้นด้วยการรวมกลุ่มเสนอโครงการเพื่อให้ส่านราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนตามความเหมาะสม

-ให้ศปก.อ.เมืองยะลาแก้ปัญหาจ่ายเงินค่าเสื้อทีหักจากสมาชิกคืนคนละ 300 บาท

-ประสานศึกษาธิการส่วนหน้าเร่งรัดจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรให้ทันเวลา

-มทภ.4ได้มอบแนวทางดำเนินโครงการด้วยความโปร่ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และใช้ระบบการจ่ายเงินค่าจ้างตรงเข้าบัญชีของลูกจ้างทุกคน

  

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงให้ประชาชนให้เข้าใจถึงข้อห่วงใยของรัฐบาลต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจะไม่มีวันทอดทิ้งประชาชนอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ ได้พิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเฉพาะกรณีพร้อมกับได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขั้นต้น..ผลการปฏิบัติทุกคนมีความเข้าใจและพึงพอใจแนวทางปฏิบัติของภาครัฐก่อนแยกย้ายกลับภูมิลำเนา