ระนอง – วุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดระนอง จัดเวทีสัมมนาหนุนพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในพื้นที่ รับฟังข้อคิดเห็นและปัญหา ในการขับเคลื่อน โครงการ Southern Economic corridor

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา อาทิ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายสมชาย เสียงหลาย นายสวัสดิ์ สมัครพงษ์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ นายธานี สุโชดายน ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา เดินทางไปยังจังหวัดระนองเพื่อพบปะ รับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ในเรื่องปัญหาและความพร้อมในการพัฒนาเชิงพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตก (western gate way) เชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) เป็นเมืองท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน

โดยขณะนี้มีความคืบหน้าในการประสานเสื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศรอบอ่าวเบงกอล (BIMSTEC) อันประกอบด้วย บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมาร์ ไทย ศรีลังกา เนปาลเเละภูฎาน

สำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จะเร่งรัดดำเนินการ ได้แก่ การขุดลอกท่าเรือน้ำลึกระนอง การเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ทางฝั่งตะวันตก การพัฒนาท่าอาศยานจังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะจุดเด่นในการท่องเที่ยวน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแร่คุณภาพดีอันดับ 3 ของโลก ในอนาคตเตรียมพัฒนาให้สามารถรองรับการแพทย์ทางเลือกเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ วารีบำบัดและเป็นสถานที่ในการเก็บตัวของนักกีฬาต่างชาติ โดยมีแผนจะสร้างศูนย์พัฒนากีฬาและศูยย์วิทยาศาสคร์การกีฬาระดับชาติ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป