สงขลา – “จะนะรักษ์ถิ่น” แนะบริษัทที่ปรึกษา “ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา” เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นย่อยให้ทั่วถึง ย้ำไม่เอาอุตสาหกรรม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 พร้อมด้วย นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด และประชาชนเข้าร่วมกว่า 200 คน


นายอำพล กล่าวว่า การจัดทำผังเมืองรวม คือ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โดยการแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทต่าง ๆ อาทิ ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งกำหนดโครงการคมนาคมและขนส่ง ให้มีการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างภายในและภายนอกเขตผัง

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีส่วนร่วม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และเขตในพื้นที่ที่จะทำผังเมือง และนำความคิดเห็นดำเนินการเป็นไปตามหลักวิชาการให้เกิดความเหมาะสมต่อไป


นายเจะปิ อนันทบริพงษ์ ตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น แสดงความคิดเห็นว่า ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด จัดเวทีย่อยในพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้านมากที่สุด เพราะการรับฟังความคิดเห็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ทำให้ชาวบ้านเสียโอกาสในการศึกษารายละเอียด ฉะนั้นควรจัดเวทีย่อย ๆ ทุกพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขผังเมืองรวม

“ผังเมืองเก่าอำเภอจะนะไม่มีท่าเรือน้ำลึก เพียงแต่ระบุภาพกว้างเรื่องโลจิกติกส์ แต่ในผังเมืองใหม่มีท่าเรือน้ำลึก เมื่อมีกฎหมายผังเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยว ทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวล เพราะผังเมืองคือกฎหมายหนึ่งที่สามารถเอื้อให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักได้”

ติดตามอ่านฉบับเต็ม หนังสือพิมพ์โฟกัส