สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต (farm @home ครั้งที่ 2) 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กำหนดจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ระหว่างวันที่ 26 – 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โฮมโปร สาขาตรัง

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร แสดงศักยภาพและพลังของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในงานส่งเสริมการเกษตร นำเสนอผลงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงและประสานการทำงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างเจ้าหน้าที่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้วยกัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

ภายในงาน มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร งานศิลปหัตกรรมชั้นนำ มากกว่า 90 รายการ จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนร้าน มากกว่า 40 ร้านค้า