8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ สนามกีฬาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (โคกไทร) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีการจัดแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ชิงแชมป์ภาคใต้ ชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ศุภ​อรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกําแพงเพชร นายพิทยา รัตนพันธ์ ประธานชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา นายวรเดช สุขขวัญ กํานันตําบลคูหาใต้ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นําองค์กร ภาคเอกชน นักกีฬา และประชาชนเข้าร่วม


นายวรเดช สุขขวัญ กล่าวว่า การดําเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา ได้รับการมอบหมายจากสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประทศไทยจังหวัดสงขลา ให้ดําเนินการจัดแข่งขันร่วมกับเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน และวัดในพื้นที่เป็นอย่างดี


สําหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีการแข่งขัน 2 ระดับ คือ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยชิงแชมป์ภาคใต้และชิงชนะเลิศ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ยุวชน เยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสังกัดชมรมแต่ละจังหวัดในภาคใต้ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ

ตลอดจนเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่ชนะเลิศอันดับ 1-4 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนนักกีฬาภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป และเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสงขลา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาจังหวัดสงขลา