จัดหางานจังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน จัดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา” ประจำปี 2563 (Songkhla Job Fair 2020) มุ่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และความยากจน สนับสนุนระบบเศรษฐกิจในภาพรวมให้มีความเข้มแข็ง

วันนี้ (7 ก.พ. 63) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา” ประจำปี 2563 (Songkhla Job Fair 2020) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ นายจ้าง/สถานประกอบการ คณะกรรมการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการว่างงาน และปัญหาความยากจน ถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีผลต่อการประกอบอาชีพ และการหางานทำ โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่เตรียมตัวจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ที่ถูกเลิกจ้างทและประชาชนที่ว่างงาน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการสร้างงานสร้างรายได้ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาประเทศที่สำคัญ คือ ความเหลื่อมล้ำและความยากจนลดลง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้

การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ให้ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการโดยตรง โดยนำนวัตกรรมในการสมัครงานที่ทันสมัยทำให้ผู้หางานทำ สามารถเข้าถึงแรงงานได้ง่ายขึ้น ถือเป็นหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งส่งเสริม และขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ประชาชนทั่วไป และผู้ว่างงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผลต่อการแก้ปัญหาการว่างงานปัญหาความยากจน และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติในภาพรวมได้ในระดับหนึ่ง

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงานนัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ และเอกชน ให้ประชาชนได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ สามารถสร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสนับสนุนให้มีการจ้างงานที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สามารถให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจหางานทำในช่วงว่างระหว่างเรียน ได้สมัครงานกับนายจ้างสถานประกอบการในคราวเดียวกัน สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ และความถนัด

นอกจากนี้ ผู้สมัครงานยังได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน จึงเป็นการรองรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงานให้ได้รับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ของนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันนายจ้าง/สถานประกอบการ ก็สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานที่ต้องการได้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน จะเป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงาน และนายจ้างที่เข้าร่วมงานได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเลือกตำแหน่งงานว่างตามความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา และเมื่อถึงวันงานสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์กับนายจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกแบบขึ้นทะเบียนหางาน และใบสมัครงาน ส่วนนายจ้างสามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต และดูประวัติของผู้สมัครงานได้ในระบบคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน รวมทั้งสามารถเก็บประวัติของผู้สมัครงานไว้ใช้พิจารณาในการบรรจุเข้าทำงานต่อไป

การจัดงานในครั้งนี้ มีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 71 บริษัท ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 407 ตำแหน่ง 1,635 อัตรา วุฒิการศึกษาที่นายจ้างมีความต้องการสูงสุด 3 ลำดับ คือ วุฒิปริญญาตรี ปวส. ปวช. ตำแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกต่าง ๆ 2.พนักงานขาย/ที่ปรึกษาด้านงานขาย 3.ช่างสาขาต่าง ๆ 4.ซุปเปอร์ไวเซอร์ และ 5.วิศวกร สำหรับประเภทกิจการที่สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานมากที่สุด ได้แก่ 1.ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง 2.ธุรกิจอาหาร (แปรรูปอาหาร/ห้องเย็น) 3.ธุรกิจยานยนต์ 4.แปรรูปไม้ยางพารา/ผลิตภัณฑ์ไม้อัด และ5.ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต นอกจากนี้ภายในงานยังให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสมัครงาน การทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การรับสมัครงานนักเรียนนักศึกษาที่หางานทำในช่วงว่างจากการเรียน บริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุ และผู้พิการ การจัดนิทรรศการการให้บริการของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ อาทิ การจักสานเชือกมัดฟาง , การทำขนมผกากรอง เป็นต้น

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-สวท.สงขลา/ โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ-KTSLive