วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดกิจกรรม “เชฟรอนสัญจร พบสื่อใต้ 2563” สงขลา-นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

โดยตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ของการดำเนินงานในประเทศไทย เชฟรอนดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้กรอบกลยุทธ์ 4 E’s คือ การศึกษา(Education) การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Environment & Energy Conservation) การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (Economic Development) และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Employee Engagement) โดยมีโครงการสำคัญ ๆ ดังนี้

  1. การสนับสนุนการศึกษา: เชฟรอนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
  2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน: ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและหารรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาครับและภาคเอกชน เช่น โครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน (The Power of Human Energy : A Journey Inspired by the King)
  3. โครงการเพื่อสังคมในภาคใต้ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา เช่น โครงการสร้าง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการสร้างปะการังเทียม, การฟื้นฟูป่าชายเลน เป็นต้น ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต เช่น โครงการเชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง โครงการศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน และด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น โครงการศุกร์อาสา เป็นต้น