สงขลาทูเดย์ ย้อนรอยโบราณอีกวัดหนึ่งในจังหวัดสงขลา “วัดคูเต่า” ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภาก่อนออกสู่ทะเลสาบ ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2399 โดยพระอุปัชฌาแก้ว ยังไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัด เนื่องจากในปีดังกล่าวพระอุปัชฌาแก้วมรณภาพเสียก่อน

หลังจากนั้นได้หยุดการก่อสร้างไประยะหนึ่ง ในปี พ.ศ.2445 พระอุปัชฌาหนู่ ได้ทำการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยในพระอุโบสถมีจิตกรรมฝาผนังพระเวสสันดรชาดก โดยช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในสมัยนั้น

ภายในวัดยังมีใบเสมา มณฑปบัว ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ หอระฆัง กูมไม้ทรงไทย บนพื้นที่ 15 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา ซึ่งเป็นชาวจีนมาตั้งฐิ่นฐานอยู่ในตำบลคูเต่า

ต่อมา พระอุโบสถวัดคูเต่า ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรณ์ โดยได้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2538 นับได้ว่าวัดคูเต่าเป็นโบราณสถานที่เชิดหน้าชูตาอย่างภาคภูมิใจของชาวตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ตลอดจนได้รับรางวัลเพื่อดารอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2011 จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2554 ในบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี