ศอ.บต.ส่งเสริมปชช.”ปลูกไผ่” พืชเศรษฐกิจใหม่จชต.สร้างรายได้ หลังราคายางตกต่ำ

วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมกรอบแนวทางโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นประธานการประชุมนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไผ่ พืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งออกให้ประเทศเกาหลีใต้ และโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มกราคม 2563 โดยมีผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรจังหวัด 3 จังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ และทำความเข้าใจขั้นตอนการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไผ่ พืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้

ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงปัญหาที่พบภายหลังได้รับนโยบายจาก ศอ.บต. ว่า ขณะนี้ มีประชาชนสอบถามการปลูกไผ่เยอะมาก แต่สภาเกษตรยังไม่สามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลที่แน่ชัดแก่ชาวบ้านได้เท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดและขั้นตอนการบริหารจัดการ อีกทั้ง เสนอให้ ศอ.บต. จัดโครงการลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ให้เข้าใจโดยทั่วกัน

ด้าน นางสาวอาดีละห์ กาโฮง นักวิชาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา กล่าวว่า ศอ.บต. สนับสนุนให้สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ปลูกไผ่ ตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูก ตามจำนวนที่ ศอ.บต. กำหนด คือ ไม่ต่ำกว่า 5,000 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบแก่จังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้ ในส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ประสงค์ปลูกไผ่ สามารถติดต่อสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อาทิ นส.3 ส.ป.ก. หรืออื่น ๆ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เป็นผู้ถือครองที่ดินที่แท้จริง โดยมีที่ดินจำนวนกี่ไร่ก็ได้และสามารถยื่นหลักฐานทั้งหมดได้ ณ สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดฯ รวบรวมพื้นที่เพาะปลูกภายในจังหวัดครบ 5,000 ไร่แล้ว ก็สามารถเสนอโครงการมายัง ศอ.บต. เพื่อขอรับกล้าพันธุ์ไผ่และปุ๋ยมอบแก่เกษตรกร พร้อมดำเนินโครงการอบรมสร้างความเข้าใจการดูแลไผ่แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม ต่อไป

สำหรับไผ่ที่สำนักงานเกษตรแนะนำให้ปลูกมีทั้งหมด 4 ชนิด คือ ไผ่ซางหม่น ไผ่เลี้ยง ไผ่รวก ไผ่อินโด โดยให้สิทธิการตัดสินใจแก่พี่น้องประชาชน เนื่องจากไผ่ทุกชนิดสามารถส่งเข้าโรงงานเพื่อผลิตพลังงานชีวมวลได้ทั้งหมด แต่จะมีน้ำหนักและประโยชน์แตกต่างกัน ไผ่บางชนิดสามารถนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ ไม้เสียบ ตะเกียบ และมีหน่อให้เก็บไปค้าขาย ทำอาหาร เป็นรายได้ก่อนตัดลำไผ่ขาย


ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สทท.ยะลา