เครือข่ายภาคประชาชน และสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เคลื่อนพลปกป้องป่า เขา เลสตูลต้องเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งหนังสือถึงรัฐบาลต้องเคารพสิทธิการพัฒนาของประชาชนบนฐานศักยภาพที่มีอยู่จริง


วันที่ 29 มกราคม 63 เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสตูล และสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ตั้งขบวนชูธงสัญญาลักษณ์เพื่อประกาศเจตนารมย์รอบเมืองสตูลก่อนมุ่งหน้าไปยังศาลากลางจังหวัดโดยมีนายปิยะ เทศแย้ม รองนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยอ่านแถลงการณ์ต่อนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเพื่อส่งต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เรื่อง รัฐบาลต้องเคารพสิทธิการพัฒนาของประชาชนบนฐานศักยภาพที่มีอยู่จริง

โดยสาระของถ้อยคำแถลงครั้งนี้ ระบุจุดประสงค์ของเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปีนี้ ที่มีความตั้งใจมาจัดประชุมที่จังหวัดสตูล ด้วยเหตุผลของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และการตื่นตัวของภาคประชาชนในจังหวัดแห่งนี้ ที่กำลังขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาบนฐานศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างน่าสนใจ

โดยนโยบายส่วนกลางยังไม่เข้าใจ และมองไม่เห็นถึงต้นทุนศักยภาพที่มีอยู่เหล่านี้ และกำลังออกแบบการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางที่ควรจะเป็น มีความพยายามที่จะใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่นั้นเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มทุนเฉพาะกลุ่ม ไม่ว่าจะเรื่องการท่องเที่ยวเฉพาะกระแสหลัก หวังจะสร้างรายได้เป็นที่ตั้ง จนไม่คำนึงถึงความสมดุลของสิ่งแวดล้อม เรื่องการประมงที่ยังต้องการใช้เครื่องมือทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน โดยไม่สนใจกำลังการผลิตของท้องทะเล เรื่องการเปิดทางให้มีการสัมปทานแหล่งหินอีกหลายแหล่ง ซึ่งขัดแย้งกับการเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก และล่าสุดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพยายามยัดเยียดโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราให้กับคนสตูล จึงคิดว่าการดำเนินการเหล่านี้ จะขัดแย้งกับความต้องการและความตั้งใจของประชาชนในพื้นที่โดยสิ้นเชิง

สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจังหวัดสตูลที่ได้มารวมตัวกันในการประชุมใหญ่สมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประจำปีนี้ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการยุติความคิดที่จะฟื้นโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยุติกระบวนการให้สัมปทานแหล่งหินทั้งหมดในเมืองอุทยานธรณีโลก และยุติการดำเนินนโยบายการประมงที่ขัดกับแนวทางการพัฒนาที่ยังยืน โอกาสเดียวกันนี้ให้หันมารับฟังความต้องการของคนในพื้นที่ ที่ต้องการจะพัฒนา “จังหวัดสตูลให้เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก” และร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนความต้องการดังกล่าวนั้นให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต

หลังจากนั้นนายไกรวุฒิ ชูสกุล เครือข่ายชุมชนรักษ์อ่าวปากบารายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง ขอให้หยุดดำเนินการโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา และนายอิบรอเหม เด่นสำลี คณะทำงานกลุ่มรักษ์เขาโต๊ะกรัง ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ขอให้ทบทวนแหล่งหินอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เพื่อให้สอดคล้องกับเมืองอุทยานธรณีโลก หลังจากนั้นผู้ว่าได้พบปะพูดคุยและต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความสงบ