‘วชช.สงขลา’ ยกระดับทักษะการสื่อสารสังคมจากวิทยากรมืออาชีพ

18 ธันวาคม 2561 นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารสังคม ที่ห้องประชุมส้มแขก อาคารวิทยบริการชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสงขลาจำนวน 35 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และทักษะในการสื่อสารสังคมโดยการถ่ายภาพ การทำคลิปวีดีโอ และการทำเว็บเพจ โดยมีอาจารย์พีรวัศ กี่ศิริ ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ระดับมืออาชีพเป็นวิทยากรบรรยายและ  แนะนำการฝึกปฏิบัติ

ในวันนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายรูป การสื่อสารด้วยภาพ ฝึกปฏิบัติถ่ายรูปสำหรับการแนะนำองค์กร/แนะนำงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งการตกแต่งภาพด้วย Application เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม สื่อความหมายตรงวัตถุประสงค์ สำหรับในวันต่อไปจะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทำคลิปวิดีโอ และทำเว็บเพจ ซึ่งจะทำให้บุคลากรของ วชช.สงขลา สามารถทำสื่อเพื่อการสื่อสารสังคมในรูปแบบต่างๆได้อย่าง สวยงาม มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พอใจและมีความสุขกับการได้ฝึกปฏิบัติที่ได้รับการแนะนำอย่างใกล้ชิดของวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ครั้งนี้ คาดว่าต่อไปอาจารย์และบุคลากรที่มีโครงการหรืองานวิจัยอยู่ในมือจะนำเสนอรายงานในรูปแบบของภาพ คลิปวีดีโอหรือจัดทำเป็นเว็บเพจที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น