ก้าวต่อ สู่เป้าหมาย สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์ สงขลาเมืองอัจฉริยะ บนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์

แผนงานการขับเคลื่อน ก้าวต่อไป
1. ลงเยี่ยมแปลง ที่ผ่านการรับรอง ทั้ง 91 แปลง เพื่อถอดบทเรียน เป็นรายกลุ่ม เพื่อนำเป็นต้นแบบของการพัฒนา แปลงต่อๆ ไป ในรอบที่ 2 (ระหว่าง มกราคม-มีนาคม 2563)
2.พัฒนา และลงตรวจแปลง อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง ระโนด สะทิ้งพระ สิงหนคร ทุกกลุ่ม ทุกแปลง ที่ตกค้าง (โครงการเริ่มระหว่าง กุมภาพันธ์-เมษายน 2563)
3. พัฒนาแปลง ใหม่ๆ สมาชิกใหม่ๆ เริ่มการเขย่าทัศน์ กลุ่มอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย สะเดา รวม 160 แปลง เจ้าภาพ พี่อารีย์ (แกนนำจิตอาสา กรมน. 4 อำเถอ) และพี่จิตรกร (สหกรณ์สะเดา) สหกรณ์ยูเนียน (สัญญา) เริ่มระหว่าง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563)
4. อบรมผู้ตรวจแปลงรุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน ในเดือน มีนาคม 2563
5. ประชุมกลั่นกรอง ประมาณ กรกฎาคม 2563
6. รับรองแปลงอินทรีย์ SDGsPGS สงขลา จำนวน 200 แปลง ในเดือน สิงหาคม 2563 พร้อมทำ MOU หนุนเสริมการตลาดให้เกษตรกร 11 MOU (โรงพยาบาลต่างๆ สหกรณ์การเกษตร TOP Macro Lotus สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร)

ถอดบทเรียน จากการขับเคลื่อนในโครงการแรกที่นำร่องให้เกษตรกร เขาสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 91 แปลง พื้นที่ 638.325 ไร่ และมีกลไกการตลาดให้เกษตรกร ด้วยการทำ MOU กับ TOP MOU กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ ให้โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร

ในวันนี้สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาก็ได้ทำการหารือ ประชุมคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS ต่อโดยวางยุทธศาสตร์ เชิงรุกปูพรม ทุกพื้นที่ใน 16 อำเภอ เพื่อพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนในทุกรูปแบบ ตามภูมิสังคม และมุ่งเน้นให้เกิดกลุ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมในกลยุทธแรก การร่วมมือช่วยเหลือกันในชุมชน และพัฒนากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีกลไกแบบครบห่วงโซ่ในพื้นที่ เป็นการพึ่งพาตนเอง และสร้างรูปธรรมในเป้าหมายปลายทาง คือ
สัมมาชีพชุมชน เกิดเศรษฐกิจรากฐาน สร้างนวัตกรรมชุมชน สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

การจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ในการทำกิน อาชีพเกษตรกรที่มีการสร้างมาตรฐาน ยกระดับ เพื่อเข้ารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS มีเป้าหมายจำนวน 450 แปลง ที่จะนำสู่การประชุมรับรองรอบที่ 2 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีแปลงในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
1. อำเภอรัตภูมิ จำนวน 100 แปลง
2. อำเภอสะเดา  จำนวน 60 แปลง
3. อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย จำนวน 120 แปลง
4. อำเภอหาดใหญ่ นาม่อมจำนวน 30 แปลง
5. อำเภอควนเนียง บางกล่ำ จำนวน10 แปลง
6. อำเภอคลองหอยโข่ง จำนวน 40 แปลง
7. กองทัพภาค 4 ทหารพันธ์ดี ต้นแบบขยายสู่ชุมชน 100 แปลง

รวมการเพิ่มมาตรฐาน 450 แปลง พื้นที่ประมาณ 2,200  ไร่

การสร้างรูปธรรมเชิงพื้นที่ เป็นกลยุทธ์ ให้ทุกกลุ่มทุกเครือข่ายในแต่ละอำเภอ จับมือกันเดิน และการทำพื้นที่ให้เข้มแข็งในระบบการทำงาน ที่มีภูมิสังคมคล้ายๆ กัน กระบวนการผลิตคล้ายกัน วิถีวัฒนธรรมคล้ายกัน เช่น
– กลุ่มโซนชายฝั่งอ่าวไทย อำเภอเมือง จะนะ ลุ่มน้ำเทพา และต้นน้ำ สะบ้าย้อย นาทวี
– กลุ่มคาบสมุทรสะทิ้งพระ 4 อำเภอ ระโนด กระแสสินทร์ สะทิ้งพระ สิงหนคร
– กลุ่ม ลุ่มน้ำภูมี โซนอำเภอรัตภูมิควนเนียง และริมทะเลสาบสงขลา อำเภอบางกล่ำ
– กลุ่ม โซนอำเภอสะเดา คลองหอยโข่ง นาหม่อม หาดใหญ่

 

เชน…ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา และประธาน SDGsPGS สงขลา