เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน และพบว่าได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในหลายประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยฯ จึงออกมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ดังนี้

1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกราย ที่เดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา หากพบว่ามีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ จะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงโดยด่วน

2. นักศึกษาและบุคลากรชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนมกราคม 2563 และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้พำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ลงวันที่ 25 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จะต้องแจ้งกำหนดวันเดินทางกลับล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ email: psu-international@psu.ac.th เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรค โดยมหาวิทยาลัยฯ จะรวบรวมข้อมูลและประสานงานกับศูนย์คัดกรองโรคของโรงพยาบาลที่รับผิดชอบในแต่ละวิทยาเขต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป